Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 stycznia 2019  11:07

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis (konserwacja i naprawa wraz z wymianą części) urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  09-402 Płock, al. Jachowicza 1

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/1/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  16 stycznia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie zamierza

 • Dodatkowe informacje

  I. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  II. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00:

  - w zakresie procedury
  Marta Pomierna
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05


  - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
  Andrzej Fabirkiewicz tel. (24) 262 52 71 wew. 20-29 oraz
  Radosław Ławicki tel. (24) 262 52 71 wew. 20-27

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 stycznia 2019  09:19

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2019  07:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lutego 2019  08:06