Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 stycznia 2019  11:53

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Zakup wyposażenia meblowego i tablic informacyjnych na Salę Obsługi Klientów - Oddział ZUS w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/271/14/2018-ZAP-13

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39130000-2 Meble biurowe
  39112000-0 Krzesła
  31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 34, 36 budynek A, Sala Obsługi Klientów – Dziennik podawczy, lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Bielsku-Białej
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Termin składania ofert

  17 stycznia 2019  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 stycznia 2019  13:42

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 stycznia 2019  12:25

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 stycznia 2019  11:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lutego 2019  12:27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2019  13:25