Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 maja 2019  14:04

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa terenów zewnętrznych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 w zakresie wykonania instalacji nawodnienia oraz zagospodarowania terenów zielonych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/4/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
  45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
  45232120-9 - Roboty nawadniające
  43323000-3 - Sprzęt do nawadniania
  43328000-8 - Instalacje hydrauliczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, pok. 435

 • Termin składania ofert

  10 czerwca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 czerwca 2019  14:22