Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 maja 2019  14:13

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja (remont i przebudowa) w budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy
  ul. Kościuszki 29.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze,
  ul. Kupiecka 65, 65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/271/01/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45215000-7 - -roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej,
  45111100-9 – roboty w zakresie burzenia,
  45442100-8 – roboty malarskie,
  45262522-6 – roboty murowe,
  45431000-7 – okładziny ścian i podłóg,
  45324000-4 – tynki,
  45262300-4 – betonowanie,
  45320000-6 – roboty izolacyjne,
  45400000-1 – roboty wykończeniowe,
  45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,
  45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego,
  45321000-3 – izolacja cieplna,
  45331100-7 – instalacja centralnego ogrzewania,
  44621200-1 – kotły grzewcze roboty wykończeniowe,
  45300000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
  45312311-0 – instalowanie oświetlenia.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze,
  ul. Kupiecka 65, 65- 426 Zielona Góra
  pokój nr 5

 • Termin składania ofert

  6 czerwca 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  - Anna Szlachetka, Specjalista, tel. 68 329 42 52,
  - Wioletta Browarczyk, Inspektor, tel. 68 329 43 21.
  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
  w Zielonej Górze, przy ul. Kupieckiej 65, piętro I, pokój nr 102.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  month.  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 czerwca 2019  07:55