Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 maja 2019  10:34

 • Tytuł postępowania

  Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii cieplnej dla obiektów Centralnego Ośrodka Obliczeniowego, Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 oraz Biura Poligrafii w Warszawie ul. Podskarbińska 25A wraz z pracami konserwacyjno-przeglądowymi

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/10/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  09321000-5
  09323000-9

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  2 lipca 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania - 5dd63ae8-5ff1-4dd1-be75-67a8810ea6c9
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lipca 2019  14:41

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lipca 2019  14:54
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany


  Numer sekcji: IV.2.2.
  Zamiast:
  Data: 02/07/2019
  Czas lokalny: 09:00
  Powinno być:
  Data: 17/07/2019
  Czas lokalny: 09:00

  Numer sekcji: IV.2.7.
  Zamiast:
  Data: 02/07/2-019
  Czas lokalny: 13:00
  Powinno być:
  Data: 17/07/2019
  Czas lokalny: 13:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  17 lipca 2019  09:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lipca 2019  15:07
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Numer sekcji: II.2.4 punkt 1.1
  Zamiast:
  Centralny Ośrodek Obliczeniowy Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 w ilości mocy zamówionej 3,2440 MW w czasie obowiązywania umowy; miejscem dostawy energii cieplnej jest węzeł cieplny usytuowany w budynku Centrali ZUS na terenie obiektu, który jest podłączony poprzez przyłącze do sieci cieplnej.
  Szacunkowa ilość ciepła dostarczanego w czasie obowiązywania umowy nie przekroczy 14 400 GJ.
  Powinno być:
  Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 w ilości mocy zamówionej 1,6220 MW; miejscem dostawy energii cieplnej jest węzeł cieplny usytuowany w budynku Centrali ZUS na terenie obiektu, który jest podłączony poprzez przyłącze do sieci cieplnej.
  Szacunkowa ilość ciepła dostarczanego w każdym roku obowiązywania umowy nie przekroczy 7 200 GJ.

  Numer sekcji: II.2.4 punkt 1.2.
  Zamiast:
  Obiektu Biura Poligrafii w Warszawie ul. Podskarbińska 25 A w ilości mocy zamówionej 0,6586 MW; miejscem dostawy energii cieplnej jest węzeł cieplny usytuowany w budynku Biura Poligrafii, który jest podłączony poprzez przyłącze do sieci cieplnej.
  Szacunkowa ilość ciepła dostarczanego w czasie obowiązywania umowy nie przekroczy 3 600 GJ.
  Powinno być:
  Obiektu Biura Poligrafii w Warszawie ul. Podskarbińska 25 A w ilości mocy zamówionej 0,3293 MW; miejscem dostawy energii cieplnej jest węzeł cieplny usytuowany w budynku Biura Poligrafii, który jest podłączony poprzez przyłącze do sieci cieplnej.
  Szacunkowa ilość ciepła dostarczanego w każdym roku obowiązywania umowy nie przekroczy 1800 GJ.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  17 lipca 2019  09:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lipca 2019  08:36