Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 lipca 2020  13:48

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Wywóz nieczystości stałych z siedziby II Oddziału ZUS w Warszawie oraz Inspektoratu ZUS Warszawa Praga Północ

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/9/2020ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90.51.10.00-2 – Usługi wywozu odpadów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Miejsce składania ofert:
  1) w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Podskarbińska 25, w Kancelarii, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 401

  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

 • Termin składania ofert

  19 sierpnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 57dba9d2-8497-4a9f-bd53-0454785c5a7d
  2. Klucz publiczny jest zamieszczony wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2020  06:53

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2020  06:56

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 sierpnia 2020  12:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 września 2020  09:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2020  11:52