Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 sierpnia 2020  09:31

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Zakup wraz z dostawą mebli i regałów metalowych (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części).

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/10/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny kod:
  39100000-3
  Dodatkowe kody:
  Część I
  39121100-7
  39130000-2
  39132100-7
  39141300-5
  39111100-4
  Część II
  39131100-0

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź

 • Termin składania ofert

  24 sierpnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  Pani Ewa Adamczyk, tel. 42 638 29 65
  Pani Elżbieta Kubiak, tel. 42 638 27 40
  adres e-mail: Zamowienia_Lodz1@zus.pl
  faks 42 637 52 91
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, piętro XI, pok. 1112B
  dnia 24.08.2020 r. o godz. 13:30.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 sierpnia 2020  13:46

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 sierpnia 2020  10:08

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 sierpnia 2020  09:59

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 września 2020  14:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2020  11:02