Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 sierpnia 2020  09:51

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku O/ZUS przy ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1,
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/5/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45331210-1 – Instalowanie wentylacji
  45331230-7 – Instalowanie urządzeń chłodzących
  45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne
  45321000-3 – Izolacja cieplna

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy:
  - złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: 58-390 Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1,
  Sala Obsługi Klientów – Stanowisko - Informacja ogólna dziennik podawczy (parter) w godz. 8:00 – 15:00.
  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 201,
  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

 • Termin składania ofert

  19 sierpnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  UWAGA
  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 1-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 1 dnia od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełny 1 dzień przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do 18.08.2020 r.).

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. W sprawach przedmiotu zamówienia:
  Tomasz Bieniasiewicz, tel. 74 64-97-226
  Marek Szczepanowski tel. 74 64-97-414
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.
  2. W sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
  Bogusław Chlipała , tel. 74 64-97-254,
  Marta Onak, tel. 74 64-97-105,
  e-mail: zap_walbrzych@zus.pl,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 14.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19.08.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego
  w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1, w pok. nr 236 (II piętro).

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2020  13:06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 września 2020  13:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2020  07:49