Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 maja 2019  14:41

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót polegających na wymianie dwóch kompletnych bram wejściowych sterowanych elektrycznie do pomieszczeń magazynowych w garażu w siedzibie
  I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  27/U/2019

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robert.rucinski@zus.pl
  lub
  2.dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  I Oddział ZUS w Warszawie, Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, bud. przy ul. Senatorskiej 6/8, pok. 313
  - do 31.05.2019 r. do godz. 10.00.
  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej ofert
  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:
  W sprawach formalnych:
  Robert Ruciński
  I Oddział ZUS w Warszawie, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 22 538 26 41, , E-mail: robert.rucinski@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-14.00 (pn.- pt.)
  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Zbigniew Wójcik
  I Oddział ZUS w Warszawie, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 22 538 26 59, , E-mail: wojcikz@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-14.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 czerwca 2019  13:01