Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 września 2020  10:40

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Zakup centralny kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  ul. Szamocka 3, 5
  01 - 748 Warszawa.

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/29/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  30199230-1 Koperty;

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 29.09.2020 r., do godziny 10:30. W przypadku wymogu złożenia próbki, próbkę składa się w siedzibie Zamawiającego plus określenie spoOtwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego
  w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C", piętro I, Sala narad - pok. 135, o godzinie 13:30.


 • Termin składania ofert

  29 września 2020  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania - 71733e8b-16f3-43b1-ae3b-9e7d65fc88f2
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w folderze "Klucz publiczny".
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 września 2020  16:11

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 września 2020  13:06