Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 października 2020  12:55

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługi w zakresie wywozu - odbioru odpadów komunalnych posortowanych i zmieszanych z posesji siedziby II O/ZUS w Łodzi i TJO w latach 2021-2022

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ II W ŁODZI

 • Adres zamawiającego

  ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  530000/271/4/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90500000-2 - usługi wywozu odpadów

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 235

 • Termin składania ofert

  29 października 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm/) – Środki ochrony prawnej.
  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
  - inspektorem ochrony danych osobowych w Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa jest Pani Agnieszka Gębicka, kontakt:
  1) listownie na adres:
  Pani Agnieszka Gębicka
  Inspektor Ochrony Danych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
  2) przez e-mail: ODO@zus.pl
  3) przez formularz kontaktowy dostępny na Portalu Usług Elektronicznych.
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługi w zakresie wywozu - odbioru odpadów komunalnych posortowanych i zmieszanych z posesji siedziby II O/ZUS w Łodzi i TJO w latach 2021-2022 prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, oznaczone znakiem: 530000/271/4/2020/ZAP, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843), dalej „Ustawa;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 235, do dnia 29.10.2020 r. do godziny 12:00.
  Zamawiający informuje, że oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 dzień kalendarzowy, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 października 2020  09:45

Przetarg nieograniczony - Publikacja SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 października 2020  09:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 października 2020  10:55
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zamawiający zmienia treść zapisu § 35 ust. 1 Część 1 SIWZ i nadaje mu nowe brzmienie:
  „1). Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 201, do dnia 6.11.2020 r. do godziny 12:00.
  Zamawiający informuje, że oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 dzień kalendarzowy, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.
  2). Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
  3). Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty.”
  Zamawiający zmienia treść zapisu § 35 ust. 2 Część 1 SIWZ i nadaje mu nowe brzmienie:
  „2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
  Otwarcie ofert nastąpi 6.11.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego w ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 201 (sala konferencyjna).”

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  6 listopada 2020  12:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2020  15:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 listopada 2020  07:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2020  11:15