Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 października 2020  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  PRZYGOTOWANIE, WYDAWANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SZKOLENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W OKRESIE OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.W ODDZIALE ZUS W GDAŃSKU

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/15/2020-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  55320000-9 – usługi podawania posiłków
  55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
  55400000-4 – usługi podawania napojów
  55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie całodziennego wyżywienia oraz dostarczanie posiłków dla uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia w Oddziale ZUS w Gdańsku w okresie od 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

  2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na:
  a) w Gdańsku, w budynku przy ul. Chmielnej 27/33;
  - przygotowywaniu i wydawaniu posiłków (śniadania, obiady, kolacje) – w szacunkowej ilości 9.100 sztuk śniadań, 11.500 sztuk obiadów, 9.100 sztuk kolacji;
  - przygotowywaniu i wydawaniu poczęstunków w trakcie przerw w zajęciach - w szacunkowej ilości 11.500 sztuk;
  b) w Sopocie, w budynku przy Al. Niepodległości 796:
  - dostarczaniu i wydawaniu śniadań oraz poczęstunków - w szacunkowej ilości 600 sztuk,
  - dostarczaniu i wydawaniu obiadów/kolacji - w szacunkowej ilości 600 sztuk.
  3. Ilość posiłków, jaka zostanie faktycznie zamówiona przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy może się różnić od wielkości podanych w punkcie powyżej i będzie zależała od bieżących potrzeb Zamawiającego.
  Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego ilości innych niż podane w punkcie powyżej.

 • Kryteria oceny ofert

  1) Cena – współczynnik K1 - wpływ na ocenę oferty: 60%
  2) Wariant zamówienia – współczynnik K2 - wpływ na ocenę oferty: 25%
  3) Doświadczenie szefa kuchni – współczynnik K3 - wpływ na ocenę oferty: 15%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  1) Ofertę należy przesłać na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

  lub

  2) dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy” - budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00).

  Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta winna zostać złożona na 1 dzień kalendarzowy przed terminem otwarcia

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  26 października 2020  07:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 października 2020  13:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 października 2020  13:45