Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 października 2020  11:57

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługa utrzymania czystości w obiektach Oddziału ZUS w Rybniku
  i Inspektoratach oraz na terenach zewnętrznych

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W RYBNIKU

 • Adres zamawiającego

  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  340000/271/4/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  90910000-9 - Usługi sprzątania,
  90911200-8 - Usługi sprzątania budynków,
  90919200-4 - Usługi sprzątania biur,
  90911300-9 - Usługi czyszczenia okien,
  90612000-0 - Usługi zamiatania ulic,
  90620000-9 - Usługi odśnieżania,
  90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeni,
  90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów,
  77314100-5 - Usługi w zakresie trawników,
  77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofanie oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/

 • Termin składania ofert

  26 listopada 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania na miniPortalu 7f74d356-5177-44d8-805d-181223ace20d

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2020  13:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2020  09:05