Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 października 2019  08:56

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Opolu

 • Adres zamawiającego

  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Numer postępowania

  240000/271/13/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50532000-3 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  pok. 211, budynek C

 • Termin składania ofert

  24 października 2019  11:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  Joanna Pawnuk
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  pok. 211, budynek C, tel. 77 4511611
  e-mail: ZAP_Opole@zus.pl
  godz. dostępności: 07:00 – 14:00 (od poniedziałku do piątku).

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2019  13:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 listopada 2019  09:55

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 grudnia 2019  09:19
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  Joanna Pawnuk
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  pok. 211, budynek C, tel. 77 4511611
  e-mail: ZAP_Opole@zus.pl
  godz. dostępności: 07:00 – 14:00 (od poniedziałku do piątku).

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia