Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 października 2019  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Udzielenie 36-miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie RedHat lub równoważne

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01 - 748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/31/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 36 - miesięcznej subskrypcji na użytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie RedHat lub równoważne.

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  48000000 - 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
  72268000- 1 Usługi dostawy oprogramowania,
  72611000 - 6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01 - 748 Warszawa, z uwzględnieniem postanowień pkt 1.5.3 SIWZ.

 • Termin składania ofert

  25 października 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło "C", piętro I, Sala narad - pok. C135, o godzinie 09:30.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 października 2019  15:21

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2019  14:34

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 listopada 2019  16:09

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 grudnia 2019  13:16