Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 października 2019  14:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Dostosowanie pomieszczeń dla Archiwum Zakładowego w budynku Oddziału ZUS w Gdańsku – roboty budowlane i wyposażenie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  100000/271/16/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 roboty budowlane
  45310000-3 roboty instalacje elektryczne
  39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne
  45330000-9 roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
  45314000-1 instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
  45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45315600-4 instalacje niskiego napięcia
  39131100-0 regały archiwalne
  39130000-2 meble biurowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
  Zamówienia Publiczne
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk
  lub

  dostarczyć osobiście, w zaklejonej kopercie i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) – „Dziennik podawczy”- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk (czynne od godz. 08:00).

 • Termin składania ofert

  28 października 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2019  14:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2019  14:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2019  13:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  14:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 grudnia 2019  11:30