Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 października 2019  13:25

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy elektrycznych, chemicznych i hydraulicznych artykułów eksploatacyjnych

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych branży elektrycznej oraz narzędzi i akcesoriów
  niezbędnych do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności obiektów Centrali ZUS

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/52/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  31211300-1 bezpieczniki
  31532920-9 żarówki i świetlówki;
  31440000-2 baterie;
  31680000-6 elektryczne artykuły i akcesoria;
  31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe;
  44510000-8 narzędzia.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 z uwzględnieniem postanowień pkt 1.5.3. SIWZ

 • Termin składania ofert

  29 października 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2019  09:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2019  14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 grudnia 2019  09:12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 stycznia 2020  12:06