Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 października 2019  15:10

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych w budynku Inspektoratu ZUS Warszawa Praga-Północ przy ul. 11 Listopada 15A

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/9/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
  45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
  45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
  45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
  45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
  45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
  45331210-1 - Instalowanie wentylacji

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Podskarbińska 25, w Kancelarii, pok. 18 lub przesłać (za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca) na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 422

 • Termin składania ofert

  20 listopada 2019  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 listopada 2019  16:02

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2019  16:15

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2019  16:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2019  11:05

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 listopada 2019  15:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2020  15:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2020  14:19