Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 października 2019  08:25

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dzierżawa centrali telefonicznej oraz modułu wyniesionego wraz z aparatami telefonicznymi dla Oddziału ZUS w Częstochowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/271/3/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  32551200-2 – centrale telefoniczne,
  32550000-3 – sprzęt telefoniczny.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa
  Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A

 • Termin składania ofert

  7 listopada 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert tj. 7 listopada 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, budynek A pok. 312.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 listopada 2019  15:39

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2019  12:45

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 listopada 2019  13:00
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zmianie ulega termin składania ofert z 7 listopada 2019 r. godz. 09:00 na 13 listopada 2019 r. godz. 09:00.
  Zmianie ulega również treść "Dodatkowych informacji", które otrzymują brzmienie "Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert tj. 13 listopada 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, budynek A pok. 312."

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  13 listopada 2019  09:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 listopada 2019  14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 stycznia 2020  11:18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 stycznia 2020  14:00