Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 października 2019  13:58

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS
  w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29 w Oddziale Zielona Góra.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65, 65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/271/05/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45215000-7 – roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej,
  45111100-9 – roboty w zakresie burzenia,
  45442100-8 – roboty malarskie,
  45262522-6 – roboty murowe,
  45431000-7 – okładziny ścian i podłóg,
  45324000-4 – tynki,
  45262300-4 – betonowanie,
  45320000-6 – roboty izolacyjne,
  45400000-1 – roboty wykończeniowe,
  45332200-5 – roboty instalacyjne hydrauliczne,
  45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego,
  45321000-3 – izolacja cieplna,
  45331100-7 – instalacja centralnego ogrzewania,
  44621200-1 – kotły grzewcze roboty wykończeniowe,
  45300000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
  45312311-0 – instalowanie oświetlenia.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert


  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65, parter, pok. 5,

 • Termin składania ofert

  14 listopada 2019  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 14.11.2019 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65, w Sali 102 na I piętrze. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w miejscu innym niż wskazane w treści SIWZ oraz za opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Anna Szlachetka, Specjalista, tel.: 68 329 42 52,
  Wioletta Browarczyk , Inspektor, tel.: 68 329 43 21,
  w dniach (roboczych): od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
  Adres e¬mail Zamawiającego: zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus.pl
  (w tytule proszę podać nr postępowania : 510000/271/05/2019-ZAP.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2019  12:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 listopada 2019  10:51

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  13:40