Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 października 2019  11:51

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis i naprawa 320 sztuk drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zlokalizowanych w Centrali ZUS oraz w jednostkach podległych

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/58/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem
  50 30 00 00-8 - usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal.

 • Termin składania ofert

  3 grudnia 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: bb21e8e5-4a32-4c04-9ac3-cd1f21335d8a.
  2. Klucz publiczny zawieszony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  15:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 kwietnia 2020  10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 maja 2020  11:33