Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 kwietnia 2019  10:09

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont dachu w Inspektoracie ZUS w Gryficach i w Inspektoracie ZUS w Świnoujściu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/Rb/5/ZAP/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45261910-6

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin
  kancelaria, I piętro
  lub
  pokój nr 230 piętro III

 • Termin składania ofert

  25 kwietnia 2019  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 11:00
  pokój nr 230, piętro III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 kwietnia 2019  09:10