Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 kwietnia 2019  09:45

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych do terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS we Wrocławiu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/2/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39130000-2 Meble biurowe
  39132100-7 Szafy na akta
  39121000-6 Biurka i stoły
  39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław.

 • Termin składania ofert

  26 kwietnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 kwietnia 2019  15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2019  12:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2019  14:20