Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 kwietnia 2019  10:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty budowlane związane z modernizacją systemów SSWiN i CCTV
  w I/Kraśnik, I/Puławy

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  20-601 Lublin, ul. T. Zana 36,38c

 • Numer postępowania

  200000/271/08/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV
  i ich nazwy): 45310000-3 - „Roboty instalacyjne elektryczne”.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, pok. Nr 406 – budynek przy ul. T. Zana 38C

 • Termin składania ofert

  6 maja 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje takich zamówień

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Ustanawianie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy niniejszego zamówienia.

 • Dodatkowe informacje

  1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie opublikowano w dniu 16 kwietnia 2019r. na portalu UZP) do upływu terminu składania ofert;

  2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Włodzimierz Koczkodaj, tel.: 81 535-77-94; 83 341-44-19; e-mail:Wlodzimierz.Koczkodaj@zus.pl oraz Zdzisław Jałtoszuk tel.: 81 535-77-93; e-mail: Zdzislaw.Jaltoszuk@zus.pl w godz. 07:30 –15:00;

  3. Otwarcie ofert nastąpi 06 maja 2019r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A;

  4. Zamawiający ustala, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami może odbywać się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pomocą faksu w zakresie przekazywania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w postaci skanów dokumentów podpisanych przez wykonawcę lub osobę uprawnioną); przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji. Adres poczty elektronicznej w celu realizacji tego ustalenia to: Wlodzimierz.Koczkodaj@zus.pl lub Zdzislaw.Jaltoszuk@zus.pl; numer faksu: 81 535-74-02 Niezależnie od powyższego ustalenia dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 1481 ze zm.), przez posłańca lub osobiście;
  Forma pisemna, pod rygorem nieważności, zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia / uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw –art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty;

  5. W zakresie określonym ustawą, Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2019  12:20

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2019  13:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2019  10:36

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 czerwca 2019  13:35