Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 kwietnia 2019  08:58

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie przebudowy Inspektoratu ZUS w Kluczborku na potrzeby archiwum zakładowego

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Opolu

 • Adres zamawiającego

  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Numer postępowania

  240000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 Roboty budowlane
  45300000-0 Roboty instalacyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole
  pok. nr 211 budynek C

 • Termin składania ofert

  7 maja 2019  11:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2019  12:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 czerwca 2019  10:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lipca 2019  09:33