Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

W  celu prawidłowego obliczenia kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego należy obliczyć miesięczną kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy ustalaniu miesięcznej kwoty zasiłku macierzyńskiego uwzględnia się ulgi podatkowe oraz indywidualną stawkę procentową podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącą świadczeniobiorcy.

Zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują przychody m.in. ze stosunku pracy, określają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Jeżeli do osoby pobierającej zasiłek macierzyński ma zastosowanie zasada zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej ten podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, to podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego powinno być obliczone z zastosowaniem tej zasady.

Przykład

Pracownicy, która urodziła dziecko 15 grudnia 2015 r., zasiłek macierzyński za styczeń 2016 r. przysługuje w kwocie 634,95 zł. Zasiek macierzyński jest wypłacany przez płatnika składek. Pracownica złożyła płatnikowi składek oświadczenie wymagane do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zmniejszającą ten podatek. Obliczona zaliczka została zmniejszona o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, tj.  o kwotę 46,33 zł (556,02 zł : 12).

Zaliczka na podatek dochodowy pracownicy za styczeń 2016 r. wynosi 68 zł i została obliczona następująco:

635 zł x 18 % = 114,30 zł; 114,30 zł - 46,33 zł = 67,97 zł

Kwota netto zasiłku macierzyńskiego wypłaconego za styczeń 2016 r. wynosi 566,95 zł (634,95 zł - 68 zł).

Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego za styczeń 2016 r. wynosi 433,05 zł (1.000 zł - 566,95 zł).