Ścieżka nawigacji

Aktualności

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych nowym partnerem ZUS

Dr Łukasz Arendt, dyrektor IPiSS oraz prof. Gertuda Uścińska, prezes ZUS, podpisują porozumienie o współpracy20 września została podpisana nowa umowa o partnerskiej współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Sygnatariuszami porozumienia była prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS i reprezentujący IPiSS dyrektor, dr Łukasz Arendt.

Współpraca ZUS z IPiSS będzie dotyczyła realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, badawczych, a także działalności wydawniczej. Dzięki porozumieniu instytucje będą nawzajem udzielały patronatu swoim inicjatywom. Na podstawie umowy przedstawiciele IPISS dołączą do jury konkursu przygotowywanego przez ZUS na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń społecznych. Także przedstawiciele ZUS zostali zaproszeni do udziału w jury analogicznego konkursu organizowanego przez Instytut. - Porozumienie formalizuje m. in. współpracę edukacyjną obu instytucji. A na płaszczyźnie edukacji w zakresie ubezpieczeń społecznych jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Musimy wspólnie podnosić świadomość obywateli w tej dziedzinie - powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dr Łukasz Arendt stwierdził, że dzięki porozumieniu prace naukowe i badawcze będą mogły być rozwijane w sposób interdyscyplinarny.

IPiSS powstał w 1962 roku. To placówka naukowo-badawcza, która podejmuje problemy pracy i polityki społecznej. Prekursorskie badania były zawsze wyróżnikiem tego ośrodka. Dotyczyły m.in. analizy efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, relacji między poli­tyką prze­mysłową a sys­te­mem zabez­pieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstwa; demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunk­owań życia i funkcjonowa­nia rodzin różnych typów oraz nowych sys­temów ubez­pieczeniowych, tj. uzu­peł­ni­a­ją­cych ubez­pieczeń emery­tal­nych, ubez­pieczeń na wypadek bezrobo­cia, ubez­pieczeń zdrowotnych. Instytut nie mniej znany jest ze swojej bogatej działalności wydawniczej. Nadzór nad IPiSS sprawuje Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podpisanie umowy o współpracy z IPiSS to element wzmocnienia obecności ZUS w obszarze naukowo-badawczym. Do tej pory ZUS nawiązał współpracę z czołowymi polskimi uczelniami, a na początku września także z Polską Akademią Nauk.