Zgodność „Lekcji z ZUS” z podstawą programową

Zgodność „Lekcji z ZUS” z podstawą programową przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” 1)

Treści „Lekcji z ZUS” są zgodne z podstawą programową przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła II stopnia).

Według podstawy – na poziomie podstawowym – uczeń powinien:

 • przedstawiać funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozróżniać ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe; wymieniać zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na poziomie rozszerzonym natomiast uczeń powinien umieć:

 • wykazać aktualność kwestii „starzenia się społeczeństwa”,
 • przedstawiać główne założenia polityki państwa wobec osób starszych,
 • wyjaśniać zasadę solidaryzmu społecznego w ubezpieczeniach społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodność „Lekcji z ZUS” z podstawą programową kształcenia w zawodach technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej 2)

Jeśli zaś chodzi o podstawy programowe kształcenia w zawodzie, to najbardziej związany z „Lekcjami z ZUS” jest zawód technika rachunkowości.

Zgodnie z podstawą programową osoba o tym zawodzie posiada następujące umiejętności:

 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne,
 • ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość,
 • oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych,
 • rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe,
 • sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W zawodach opiekun osoby starszej, w których wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych stanowi podbudowę:

 • opiekun osoby starszej,
 • opiekun w domu pomocy społecznej,
 • opiekunka środowiskowa,
 • asystent osoby niepełnosprawnej.

Według podstawy programowej przedstawiciele poniższych zawodów stosują przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych:

 • technik administracji,
 • technik handlowiec,
 • technik ekonomista.

Technik administracji według podstawy programowej określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.