Zgodność „Lekcji z ZUS” z podstawą programową kształcenia ogólnego

Treści „Lekcji z ZUS” są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r. poz. 467) w następującym zakresie:
 • Rozwiń menu Zwiń menu Podstawy przedsiębiorczości

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej

  Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Wiedza

  5. Rozumienie roli pieniądza, rynków i instytucji finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i życiu człowieka.

  7. Dostrzeganie znaczenia ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu człowieka.

  1. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce

  8. Rozróżnianie skutków wynikających z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

  1. Kształtowanie postaw

  11. Przyjmowanie postaw etycznych, społecznej solidarności i odpowiedzialności w życiu gospodarczym

  Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Rynek finansowy: (...) ubezpieczenia, umowy (...) ubezpieczeniowe

  Uczeń:

  2. charakteryzuje ważniejsze instytucje rynku finansowego w Polsce (...) zakłady ubezpieczeń oraz objaśnia ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, przedsiębiorstw i życiu człowieka.

  1. Rynek pracy: (...), kariera zawodowa, (...) formy zatrudnienia, (...) prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

  Uczeń:

  8. rozróżnia formy zatrudnienia i rodzaje umów o pracę, określa korzyści z wyboru konkretnej formy i umowy;

  9. (...) identyfikuje koszty płacy i oblicza wynagrodzenie netto;

  10. analizuje prawa i obowiązki pracownika (w tym młodocianego) i pracodawcy.

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

  Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Wiedza

  5. Rozumienie roli pieniądza, rynków i instytucji finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i życiu człowieka.

  7. Dostrzeganie znaczenia ubezpieczeń w działalności gospodarczej i życiu człowieka.

  1. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce

  8. Rozróżnianie skutków wynikających z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

  1. Kształtowanie postaw

  11. Przyjmowanie postaw etycznych, społecznej solidarności i odpowiedzialności w życiu gospodarczym.

  Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Rynek finansowy: (...) ubezpieczenia, umowy (...) ubezpieczeniowe

  Uczeń:

  2. charakteryzuje ważniejsze instytucje rynku finansowego w Polsce (...) zakłady ubezpieczeń oraz objaśnia ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, przedsiębiorstw i życiu człowieka.

  1. Rynek pracy: (...), kariera zawodowa, (...) formy zatrudnienia, (...) prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

  Uczeń:

  8. rozróżnia formy zatrudnienia i rodzaje umów o pracę, określa korzyści z wyboru konkretnej formy i umowy;

  9. (...) identyfikuje koszty płacy i oblicza wynagrodzenie netto;

  10. analizuje prawa i obowiązki pracownika (w tym młodocianego) i pracodawcy.

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum

  Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Gospodarka i przedsiębiorstwo

  Uczeń:

  2. charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę państwa w gospodarce.

  Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Człowiek przedsiębiorczy

  Uczeń:

  5. zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie;

  7. podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia skutki własnych działań.

  1. Instytucje rynkowe

  Uczeń:

  2. wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: (…) fundusze emerytalne.

  10. analizuje oferty (…) funduszy emerytalnych.

  1. Rynek pracy

  Uczeń:

  5. rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy Kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy;

  8. charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wiedza o społeczeństwie

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej

  Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Wiedza i rozumienie

  Uczeń:

  5. wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego.

  1. Wykorzystanie i tworzenie informacji

  Uczeń:

  1. Pozyskuje i wykorzystuje informacje na temat życia społecznego.

  Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Uczeń:

  1. przedstawia funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej, rozróżniając ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wymienia zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum

  Zakres podstawowy

  Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Wiedza i rozumienie

  Uczeń:

  1. wyjaśnia i analizuje prawidłowości życia społecznego oraz wybrane współczesne procesy społeczne.

  2. przedstawia znaczenie różnych podmiotów w życiu publicznym.

  7. wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego.

  1. Wykorzystanie i tworzenie informacji

  1. pozyskuje i wykorzystuje informacje na temat życia społecznego.

  Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uczeń:

  1. przedstawia funkcjonowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej, rozróżniając ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wymienia zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Zakres rozszerzony

  Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Wiedza i rozumienie

  Uczeń:

  1. wyjaśnia prawidłowości życia społeczno-kulturowego.

  1. Wykorzystanie i tworzenie informacji

  Uczeń:

  1. pozyskuje i wykorzystuje informacje na temat życia społeczno-kulturowego (…), krytycznie je analizuje, samodzielnie wyciąga wnioski i formułuje opinie.

  Treści nauczania – wymagania szczegółowe

  1. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna

  Uczeń:

  1. przedstawia idee społeczeństwa obywatelskiego.

  1. Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

  Uczeń:

  11. wykazuje aktualność kwestii „starzenia się społeczeństwa”; przedstawia główne założenia polityki państwa wobec osób starszych; wyjaśnia zasadę solidaryzmu społecznego w ubezpieczeniach społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

  Uczeń:

  16. porównuje sytuację jednostki wynikającą z różnych form zatrudniania: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, prowadzenie działalności gospodarczej osoby fizycznej.

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla uczniów będących absolwentami gimnazjum

  Cele kształcenia – wymagania ogólne

  1. Wykorzystanie i tworzenie informacji

  Uczeń:

  1. znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie obywateli;

  4. gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej.

  1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.

  Uczeń:

  1. rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.