Stanowisko ds. finansów Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Rachunkowości i Finansów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. finansów Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, bankowość, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z finansami i/lub ekonomią

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o rachunkowości
  - znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  - znajomość ustawy Prawo bankowe i rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - mile widziana znajomość systemu SAP
  - terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność
  - nastawienie na wyniki, działanie procesowe
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - odporność na stres
  - umiejętność stosowania przepisów, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów
  - komunikatywność, umiejętność współpracy z innymi
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia płynność finansową Zakładu w oddziale.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Słupsku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Słupsku
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

  Kontakt telefoniczny: 59-8419245
  Dokumenty dostarczone osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - proces rekrutacji przewiduje rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności z zakresu MS Excel
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Agata Itrych, Słupsk
  Marta Błaszyk, Słupsk,
  Katarzyna Kowalska, Ustka
  Bożena Szponar, Słupsk