Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Dokumentacji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Radomiu
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  - minimum 1 rok pracy w obszarze obsługi dokumentacji
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, administracja)
  - minimum 2 lata pracy związanej z obsługą dokumentacji

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - nastawienie na wyniki,
  - konsekwencja w działaniu,
  - terminowość, rzetelność, samodzielność,
  - odpowiedzialność, poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych, współpraca,
  - umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i stosowania przepisów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - Gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia teczki spraw w obiegu bieżącym.
  - Realizuje zadania związane z weryfikacją akt w tym z uwolnieniem powierzchni przechowalniczych.
  - Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje i udostępnia dokumentację trwale nieczynną przekazywaną przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego.
  - Przekazuje dokumentację spraw zawieszonych do magazynów wyznaczonych.


 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
  w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  30 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Radomiu

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Radomiu
  Wydział Kadrowo-Płacowy, wejście A, pok. 302, tel. 483856356
  ul. Czachowskiego 21A
  26-600 Radom

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku adresu poczty elektronicznej) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Zwoleniu
  ul. Bogusza 20
  26-700 Zwoleń

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 1-piętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Martyna Adamiec, Radom
  Agnieszka Drąg, Barycz Stara
  Magdalena Grudzińska, Zwoleń
  Małgorzata Grządzielewska, Walentynów
  Marzenna Kęska, Garbatka-Letnisko
  Kamila Niziałek, Radom
  Katarzyna Opalska, Jabłonów
  Agnieszka Puchniarz, Karszówka
  Paulina Rywacka, Jasieniec Solecki
  Beata Tkaczyk, Kozienice