Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Dokumentacji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 2 lata pracy związanej z obsługą dokumentacji

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość zasad postępowania z dokumentacją zgromadzoną w archiwum zakładowym,
  - znajomość zasad przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego,
  - znajomość zasad udostępniana i prowadzenia ewidencji dokumentacji z archiwum,
  - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
  - terminowość, rzetelność,
  - samodzielność, odpowiedzialność,
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
  - działanie procesowe/nastawienie na proces,
  - podejmowanie decyzji,
  - rozwiązywanie problemów,
  - przekonywanie,
  - poprawne wnioskowanie,
  - stanowczość/pewność siebie, opanowanie,
  - umiejętność stosowania przepisów,
  - umiejętność współpracy.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia udostępnianie i utrzymanie zasobu dokumentacji w obiegu bieżącym.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat oraz numeru oferty 236/2019
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Poznaniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu
  Wydział Kadrowo-Płacowy pok. 226
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Dodatkowe informacje

  - miejsce wykonywania pracy: Poznań ul. Węglowa 1/3,
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniona,
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność poruszania się poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4 kondygnacyjny (parter + 3 piętra),
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych
  na wysokim parterze oraz magazynach na poziomie -1 oraz 2.
  - przy wejściu do budynku znajdują się schody prowadzące do
  pomieszczeń biurowych.
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się
  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Kinga Hubka, Poznań
  Anna Kokocińska-Kazurow, Poznań
  Maria Matuszewska, Poznań
  Dominika Michalak, Psary Małe
  Paulina Nowak, Poznań
  Urszula Nowak, Poznań
  Weronika Perkowska, Poznań
  Paulina Skotarek, Poznań
  Iwona Weidemann, Poznań

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Maria Matuszewska, Poznań

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Maria Matuszewska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu zadań realizowanych na stanowisku ds. obsługi dokumentacji. Kandydatka jest osobą rzetelnie wykonującą powierzane zadania, jest koleżeńska i odpowiedzialna, co udowodniła w trakcie odbywania stażu. Pani Maria Matuszewska jest zmotywowana do pogłębiania wiedzy i doświadczenia w pracy na przedmiotowym stanowisku.