Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, prawo, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy biurowej,

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
  - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  - znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  - znajomość przepisów KPA w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego,
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
  - terminowość, rzetelność,
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych,
  - działanie procesowe/nastawienie na proces,
  - umiejętność rozwiązywania problemów, opanowanie
  - umiejętność poprawnego wnioskowania,
  - umiejętność stosowania przepisów,
  - umiejętność obsługi klienta.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę postępowań o wydanie orzeczenia lub opinii przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu oraz postępowań o nadanie, cofnięcie i wygaszenie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, współpracę z konsultantami, zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym na badanie, obsługę skierowań na rehabilitację leczniczą oraz obsługę zadań z zakresu prewencji wypadkowej.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat oraz numeru oferty 240/2019
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Poznaniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu
  Wydział Kadrowo-Płacowy pok. 226
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana, bez wymaganej klauzuli nie będzie uwzględniona,
  - do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek 6-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  2 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Daria Graczyk, Tarnowo Podgórne
  Anna Janik, Poznań
  Irena Kotkowska, Poznań

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Brak odpowiednich kandydatów na stanowisko.