Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi postępowania orzeczniczego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  niezbędne:
   wykształcenie średnie

  pożądane:
   wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, prawo, ubezpieczenia społeczne)
   minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej

 • Wymagania dodatkowe

  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość, rzetelność
  - samodzielność, odpowiedzialność
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - opanowanie
  - umiejętność stosowania przepisów
  - postawa prokliencka
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę postępowań o wydanie orzeczenia lub opinii przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu oraz postępowań o nadanie, cofnięcie i wygaszenie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, współpracę z konsultantami, zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym na badanie, obsługę skierowań na rehabilitację leczniczą oraz obsługę zadań z zakresu prewencji wypadkowej.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat wraz z podaniem nr ref. 218/2019
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana Klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Łodzi.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Dodatkowe informacje

  umowa na czas określony w celu zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - otrzymanych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  miejsce wykonywania pracy
  Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
  ul. Kilińskiego 24, budynek B
  98-220 Zduńska Wola

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Ewa Bednarek, Łódź
  Bożena Jarmakowska, Zduńska Wola
  Joanna Kowalska, Łódź
  Waldemar Morawski, Łask
  Adam Szczepaniak, Zduńska Wola
  Agnieszka Szewczyk, Zduńska Wola
  Dominika Wodnicka, Łódź
  Wioleta Ziętara, Zduńska Wola