stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Łodzi

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Samodzielny Referat Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Inspektoracie ZUS w Wieluniu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Łodzi
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej Ustawy
  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do Ustawy
  - umiejętność obsługi programów: MS Word, MS Excel i MS Outlook
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
  - komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole
  - umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
  - opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
  - opracowuje decyzje w zakresie zmian w uprawnieniach lub wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
  - opracowuje sprawy niewymagające wydania decyzji w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
  - opracowuje potrącenia ze świadczeń na podstawie przepisów emerytalno-rentowych
  - opracowuje rozliczenia świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji w związku z osiągniętym przychodem
  - opracowuje wyrównania do wysokości należnych świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji
  - opracowuje sprawy emerytalno-rentowe w zakresie wykonywania wyroków i postanowień sądu

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska,
  o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane niezbędne i pożądane wykształcenie, ukończone szkoły oraz doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  30 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS II Oddział w Łodzi.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Łodzi
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas zastępstwa
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferty niekompletne oraz bez wymaganego i niepodpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy
  - miejsce wykonywania pracy:
  ZUS Inspektorat w Wieluniu
  ul. 3 maja 7
  98-300 Wieluń

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 2-piętrowy z windą ,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Iwona Grabowska-Olek, Gaszyn
  Agnieszka Kałużna, Kuźnica Strobińska
  Wioleta Małecka, Wieluń
  Sylwia Pabijaniak, Masłowice
  Katarzyna Szrymska, Wieluń
  Monika Śliwa, Wieluń
  Dorota Wilmańska, Osjaków
  Mateusz Wojtuniak, Wieluń