Stanowisko ds. przygotowania projektów decyzji i postanowień

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Obsługi Świadczeń Wyjątkowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przygotowania projektów decyzji i postanowień

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ubezpieczenia społeczne, zarządzanie, administracja, ekonomia, prawo, nauki społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - umiejętność stosowania przepisów i poprawnego przekazywania informacji pisemnych,
  - umiejętność poprawnego wnioskowania,
  - umiejętność współpracy z innymi,
  - umiejętność radzenie w trudnych sytuacjach,
  - komunikatywność,
  - rzetelność.

  Znajomość:
  - Ustawy o emeryturach i rentach z FUS i rozporządzeń do tej ustawy, w szczególności ustalanie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej oraz art. 83 – świadczenia przyznawane w drodze wyjątku,
  - Ustawy o rencie socjalnej, w szczególności ustalanie prawa do renty socjalnej,
  - Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i rozporządzeń do tej ustawy, w szczególności prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej w drodze wyjątku ( art. 16 ),
  - KPA w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego
  - Ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, w szczególności ustalanie prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - opracowuje i opiniuje wnioski w sprawach świadczeń wyjątkowych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  - opracowuje projekty postanowień i decyzji w sprawach świadczeń wyjątkowych rozpatrywanych po raz pierwszy oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  - udziela informacji w sprawach świadczeń w drodze wyjątku oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  - opracowuje propozycje zmian do zasad obiegu dokumentów, komunikacji i raportowania w zakresie obsługi spraw o świadczenia w drodze wyjątku oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  - sporządza raporty okresowe i roczne sprawozdania,
  - archiwizuje dokumentację,
  - prowadzi instruktaż i kontrolę Oddziałów ZUS w zakresie postępowania przy kompletowaniu wniosków o świadczenia w drodze wyjątku.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega,
  - oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli na końcu ogłoszenia w dziale „Wymagana klauzula”),
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Białymstoku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 310 na III piętrze (budynek B)

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 1 kandydata,
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne,

  Oferujemy:
  - stabilne zatrudnienie,
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków ich rodzin,
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek VII-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na V piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Sylwia Charko, Wasilków
  Joanna Popielarz, Białystok
  Tomasz Rygorowicz, Białystok
  Angelika Sienkiewicz, Knyszyn
  Marcin Nowicki, Białystok
  Joanna Wojska, Białystok
  Katarzyna Cieśluk, Lipsk
  Iwona Anna Augustyniak, Białystok
  Ewelina Choińska, Kleosin
  Justyna Mut, Białystok
  Olga Borucka, Małki
  Jarosław Borodziński, Białystok
  Natalia Anna Korniluk, Białystok
  Paulina Kowalewska, Białystok
  Martyna Aleksandra Olszewska, Bielsk Podlaski
  Ewa Mieńkowska, Białystok
  Jan Pokaczajło, Białystok
  Joanna Mozolewska, Jatwieź Duża
  Klaudia Grabowska, Białystok
  Ewelina Skrodzka, Białystok
  Jolanta Zawadzka, Białystok
  Anna Białokozowicz, Bielsk Podlaski
  Wojciech Woźniak, Białystok
  Małgorzata Głębocka, Kleosin
  Elżbieta Romualda Bielonko, Białystok
  Ewelina Katarzyna Kowalczyk, Białystok
  Edyta Dzieszuta, Białystok
  Monika Ruta Korniluk, Białystok
  Agnieszka Juszkiewicz, Białystok
  Magdalena Malinowska-Wildowicz, Białystok
  Anna Maria Komar, Białystok

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Joanna Wojska, Białystok

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Joannę Wojska w trakcie rozmowy rekrutacyjnej zaprezentowała się jako osoba otwarta i komunikatywna. Na zadawane pytania odpowiadała w sposób trafny i przekonujący, prezentując dużą motywację do podjęcia zatrudnienia w ZUS. Kandydatka jest osobą opanowaną i odporną na stres, dobrze radzi sobie w sytuacjach trudnych posiadając doświadczenie w pracy z trudnym klientem. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej Pani Joanna Wojska wykazała, że swoje zadania wykonuje terminowo, a z zaobserwowanych zjawisk wyciąga użyteczne wnioski.