Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  - umiejętność przekazywania informacji pisemnych,
  - umiejętność stosowania przepisów,
  - poprawne wnioskowanie,
  - umiejętność współpracy z innymi,
  - umiejętność radzenia w trudnych sytuacjach,
  - komunikatywność,
  - rzetelność.
  Znajomość:
  - Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i rozporządzeń do tej ustawy, w szczególności rodzaje świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
  - Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w szczególności przepisy dotyczące:
  Podmiotów zobowiązanych do sporządzania protokołów wypadkowych i kart wypadku,
  Zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego,
  - Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w szczególności zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu poszczególnych grup ubezpieczonych.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowanie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, zapewnia także przygotowanie dokumentacji do wypłaty świadczeń, w tym:
  - ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa oraz zasiłków pogrzebowych,
  - dokonywanie potrąceń z wypłacanych świadczeń na wniosek podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych,
  - opracowanie pism i decyzji w sprawie prawa i wypłaty świadczeń oraz zaświadczeń dotyczące okresu ich pobierania oraz wysokości.

 • Wymagane dokumenty

  - CV,
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat),
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli na końcu ogłoszenia w dziale „Wymagana klauzula”),
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Białymstoku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 310 bud. B

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 1 kandydata,
  - umowa o pracę na czas zastępstwa,
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne,

  Oferujemy:
  - stabilne zatrudnienie,
  - pakiet dopłat z ZFŚS dla pracowników i członków rodzin,
  - ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach,
  - możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek X-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Sylwia Charko, Wasilków
  Joanna Popielarz, Białystok
  Paulina Cudowska, Nowodworce
  Elżbieta Snarska, Kotły
  Angelika Sienkiewicz, Knyszyn
  Marcin Nowicki, Białystok
  Ewa Szymczyk, Czarna Białostocka
  Izabela Obrycka, Białystok
  Ewa Mieńkowska, Białystok
  Małgorzata Głębocka, Kleosin
  Ewelina Skrodzka, Białystok
  Jolanta Zawadzka, Białystok
  Martyna Kosyl, Białystok
  Ewelina Katarzyna Kowalczyk, Białystok
  Agnieszka Juszkiewicz, Białystok
  Edyta Dzieszuta, Białystok
  Magdalena Malinowska-Wildowicz, Białystok
  Wojciech Woźniak, Białystok
  Jan Pokaczajło, Białystok