Stanowisko ds. systemu rachunkowości

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Departament Finansów Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. systemu rachunkowości

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
  - minimum 2 lata stażu pracy
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, finanse)
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o rachunkowości
  - znajomość Ustawy o finansach publicznych
  - znajomość zasad rachunkowości ogólnej
  - umiejętność obsługi Systemu SAP i pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z zespołem oraz planowania i organizowania własnej pracy
  - terminowość i rzetelność
  - samodzielność i odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność poprawnego wnioskowania

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - odpowiada za przygotowanie projekty aktów prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym w szczególności: polityk rachunkowości, planów kont, instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych, przebiegu procesu ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej w komórkach rachunkowości
  - odpowiada za wprowadzenie w komórkach rachunkowości rozwiązań przewidzianych w aktach prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ich późniejszych zmian
  - odpowiada za przygotowanie modeli dekretacji operacji księgowych, ich implementację w systemie informatycznym oraz nadzór nad jednolitością stosowania przez pracowników służb księgowych.
  - tworzy dane podstawowe kont KG oraz je modyfikuje, współpracuje z zarządzającym modułem FI w zakresie wykonywanych czynności administracyjnych
  - uczestniczy w przygotowywaniu założeń, testowaniu i akceptowaniu właściwości użytkowych narzędzi informatycznych pod kątem spełnienia wymagań w zakresie dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych
  - odpowiada za przygotowanie rozwiązań bieżących problemów dotyczących pracy z systemem. Obsługuje zgłoszenia dotyczące błędnego działania systemu, wnioskuje o konieczność zmian w działaniu systemu, współpracuje z zarządzającym modułami FI i CO w zakresie wykonywanych czynności administracyjnych, współpracuje z zarządzającymi innymi modułami w SAP w zakresie zmian i modyfikacji modułów FI i CO
  - współpracuje przy projektowaniu, sporządza i aktualizuje raporty w hurtowni danych – BW
  - opiniuje projekty aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych, uczestniczy w uzgadnianiu wytycznych, pism oraz procedur i procesów przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Centrali mających wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie zgodności z aktami prawnymi dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych
  - udziela wsparcia użytkownikom modułów FI i CO, w szczególności udziela pomocy użytkownikom kluczowym modułów FI i CO w TJO

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 746171
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  27 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS.

 • Miejsce składania dokumentów

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Departament Spraw Pracowniczych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy, sprawdzenie praktycznej znajomości MS Excel oraz programu SAP w zakresie modułu FIZ
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do udziału w rekrutacji zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Eliza Kowalska, Pomiechówek
  Agnieszka Nadratowska-Walczak, Warszawa