Lekarz Orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Elblągu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarz Orzecznik Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Elblągu
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz Orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza
  Pożądane:
  - specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  - rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  13 listopada 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Elblągu
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg
  Stanowisko Informacja ogólna/ Dziennik Podawczy/ Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 410
  Kontakt telefoniczny:
  55 64 19 202

 • Dodatkowe informacje

  - możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy
  - możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach
  dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  - praca na umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek czteropiętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na drugim piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się podjazd,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Włodzimierz Hajer, Janowo
  Adam Mateusz Batko, Elbląg

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Włodzimierz Hajer, Elbląg

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pan Włodzimierz Hajer jest osobą dobrze zorganizowaną, potrafiącą pokonywać napotkane przeszkody. Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie zawodowe. Jest osobą odpowiedzialną, zaangażowaną w pracy, sumienną, chętnie pogłębiającą swoją wiedzę. Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym pokazało, iż posiada umiejętność podejmowania decyzji. Kwalifikacje zawodowe zdobyte podczas przebiegu kariery zawodowej pozwolą na szybką adaptację do nowych zadań na stanowisku.