Lekarz orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze orzecznicy Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe medyczne z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

  Pożądane:
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z orzecznictwem lekarskim
  - specjalizacja lekarska (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, medycyna pracy, medycyna rodzinna i ortopedia)

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu,
  - terminowość,
  - rzetelność,
  - samodzielność,
  - odpowiedzialność,
  - przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych,
  - działanie procesowe/nastawienie na proces,
  - podejmowanie decyzji,
  - rozwiązywanie problemów,
  - przekonywanie,
  - obsługa klienta,
  - poprawne wnioskowanie,
  - stanowczość/pewność siebie
  - opanowanie,
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy wg regulaminu organizacyjnego, o które ubiega się kandydat
  - CV
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i specjalizację, doświadczenie zawodowe, staż pracy,
  - aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  5 marca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 408
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

  Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 5 kandydatów
  - skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

  Miejsce wykonywania pracy:
  ul. Senatorska 6/8
  00-082 Warszawa
  lub
  ul. 11 Listopada 15 a
  03-446 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy ul. Senatorska 6/8:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 3 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze i I piętrze,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Warunki wykonywania pracy ul. 11 Listopada 15a:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 4 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze na I piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Zbysław Wojciech Grajek, Warszawa