Lekarz Orzecznik Zakładu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze Orzecznicy Zakładu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Wałbrzychu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz Orzecznik Zakładu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  Wykształcenie wyższe profilowe:
  - medyczne: lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  - minimum 4 lat czynnego wykonywania zawodu lekarza
  Pożądane:
  - specjalizacja (medycyna pracy, medycyna społeczna, choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z orzecznictwem lekarskim

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - rzetelność, komunikatywność
  - asertywność
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - rzetelność połączona z umiejętnością planowania, podejmowania decyzji i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - odpowiada za prawidłowe wydawanie orzeczeń dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  - odpowiada za prawidłowe wydawanie orzeczeń i opinii w sprawach innych niż ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  - odpowiada za przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wykształcenie i specjalizację oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  12 marca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Wałbrzychu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Wałbrzych
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Dodatkowe informacje

  - możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  - praca na umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną,
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - złożonych dokumentów nie zwracamy,
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana,
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.
  Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Rekrutacja zakończona niepowodzeniem.

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Nie zgłosił się żaden kandydat spełniający wymagania formalne.