Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 grudnia 2020  12:29

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Opieka serwisowa oprogramowania IBM (AIX, IBM Software for HMC, IBM Power VM, IBM Power HA, DB2 LUW)

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/34/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  72260000-5 - usługi w zakresie oprogramowania
  71621000-7 - usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
  72611000-6 - usługi w zakresie wsparcia technicznego

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  29 stycznia 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postepowania: de4f9893-7771-4090-92d7-fd456fbec488
  2. Wymagania techniczne:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 stycznia 2021  15:19

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 stycznia 2021  15:24

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 lutego 2021  15:08

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 lutego 2021  15:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2021  12:55

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 lutego 2021  13:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lutego 2021  12:46

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 lutego 2021  12:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 marca 2021  16:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 marca 2021  16:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2021  13:57

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 marca 2021  15:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 września 2021  13:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 października 2021  13:14