Ścieżka nawigacji

Komunikat DZP

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 kwietnia 2021  11:00

 • Nazwa zamówienia

  Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie gotówkowej na wskazany przez świadczeniobiorcę adres

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/5/21

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Specyfikacja warunków zamówienia

 • Termin składania ofert

  10 maja 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 5f9590b8-a10b-4937-a756-123efa121199
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2021  15:07

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2021  15:12

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2021  09:24

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2021  09:26

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 maja 2021  16:33

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 maja 2021  10:03
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  910 317 842,00 zł z podatkiem VAT (brutto)

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2021  08:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lipca 2021  07:47

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 sierpnia 2021  10:41