Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 kwietnia 2019  11:35

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Opieka serwisowa urządzeń Oracle - znak postępowania: TZ/271/5/19

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  - 50312000-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
  - 71621000-7 – Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
  Przedmiotem zamówienia jest opieka serwisowa urządzeń Oracle:
  Część A – opieka serwisowa serwerów i udzielanie konsultacji
  Część B – opieka serwisowa macierzy i udzielanie konsultacji

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza swoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik DZP odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  17 kwietnia 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
  w Części A zamówienia - 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
  w Części B zamówienia - 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2019  15:22

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2019  15:20

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 kwietnia 2019  12:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 czerwca 2019  15:17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 czerwca 2019  14:32