Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  28 sierpnia 2019  10:54

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  "Zakup opieki serwisowej i rozszerzenie funkcjonalności urządzeń F5 BIG-IP", znak postępowania: TZ/271/30/19.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/30/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest :
  1) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi opieki serwisowej czterech urządzeń F5 BIG-IP. Konfiguracja urządzeń objętych Usługą opisana jest w Załączniku nr 12 do Umowy;
  2) świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi opieki serwisowej oprogramowania objętego licencjami wskazanymi w Załączniku nr 12 do Umowy oraz licencjami wskazanymi w pkt 3;
  3) rozszerzenie funkcjonalności posiadanych urządzeń F5 BIG-IP poprzez zakup licencji BIG-IP DNS Max Module (Global Traffic Manager);
  4) zakup wersji laboratoryjnej licencji BIG-IP F5 VE;
  5) udzielanie konsultacji w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 100 godzin.
  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  50312000 - 5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.


 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  16 września 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 8b1caa34-7e6c-443f-8f70-0a182741246a
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 września 2019  15:07

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 września 2019  15:13

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 września 2019  11:34

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 września 2019  11:38

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 października 2019  12:17
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  Zmiana terminu składania ofert z: 07.10.2019 r. do godz. 09.00 na: 25.10.2019 r. do godz. 09.00.

  Zmiana terminu otwarcia ofert z: 07.10.2019 r. godz. 14.00 na: 25.10.2019 r. godz. 14.00.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  25 października 2019  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 października 2019  12:19

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 października 2019  11:10

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 października 2019  11:12

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2019  14:13
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Zmiana terminu składania ofert z: 04.11.2019 r. do godz. 09.00 na: 12.11.2019 r. do godz. 09.00.

  Zmiana terminu otwarcia ofert z: 04.11.2019 r. godz. 14.00 na: 12.11.2019 r. godz. 14.00.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  12 listopada 2019  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2019  14:14

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2019  14:53
 • Zmiana dotyczy

  Ogłoszenie o zamówieniu

 • Treść zmiany

  Zmiana terminu składania ofert z: 12.11.2019 r. do godz. 09.00 na: 26.11.2019 r. do godz. 09.00.

  Zmiana terminu otwarcia ofert z: 12.11.2019 r. godz. 14.00 na: 26.11.2019 r. godz. 14.00.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  26 listopada 2019  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2019  14:53

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 listopada 2019  15:16

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 listopada 2019  12:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 stycznia 2020  15:11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 stycznia 2020  09:34