Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 maja 2018  15:55

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa terenów zewnętrznych i renowacja dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/7/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
  45111300-1 roboty rozbiórkowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

 • Termin składania ofert

  4 czerwca 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 czerwca 2018  14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 czerwca 2018  14:24