Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 grudnia 2018  11:59

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/11/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90911200-8 Usługi sprzątania budynków
  90919200-4 Usługi sprzątania biur
  90911300-9 Usługi czyszczenia okien
  90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90620000-9 Usługi odśnieżania
  90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, korzystając z Klucza publicznego, który jest niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę.
  miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Termin składania ofert

  31 stycznia 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Publikacja ogłoszeń o zamówieniu:
  TED 2018/S 239-546138
  mini Portal - ID postępowania: 96eb1132-0052-4bf7-9018-d003b52953e0

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 stycznia 2019  08:39

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 stycznia 2019  18:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  12:19