Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 grudnia 2018  12:39

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Usługa utrzymania czystości w obiektach Oddziału ZUS w Rybniku i Inspektoratach
  oraz na terenach zewnętrznych

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W RYBNIKU

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2
  44-200 Rybnik

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  340000/271/11/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000 – 9 – Usługi sprzątania
  90911200 – 8 – Usługi sprzątania budynków
  90919200 – 4 – Usługi sprzątania biur
  90911300 – 9 – Usługi czyszczenia okien
  90612000 – 0 – Usługi zamiatania ulic
  90620000 – 9 – Usługi odśnieżania
  90630000 – 2 – Usługi usuwania oblodzeń
  90914000 – 7 – Usługi sprzątania parkingów
  77314100 – 5 – Usługi w zakresie trawników
  77310000 – 6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
  miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Termin składania ofert

  3 stycznia 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postepowania: 43431b4b-e710-4bb7-bab3-e14128244910

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 grudnia 2018  14:40

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 stycznia 2019  09:16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lutego 2019  14:57

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 marca 2019  07:53