Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 lutego 2019  14:50

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Rozbudowa i przebudowa Sali Obsługi Klienta oraz remont 6-cio kondygnacyjnego biurowego budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu przy ul. Reymonta 4/6.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/8/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 Roboty budowlane
  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
  45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  45112500-0 Usuwanie gleby
  45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
  45262300-4 Betonowanie
  45262520-2 Roboty murowe
  45320000-6 Roboty izolacyjne
  45262310-7 Zbrojenie
  45422000-1 Roboty ciesielskie
  45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
  45421141-4 Instalowanie przegród
  45410000-4 Tynkowanie
  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
  45431000-7 Kładzenie płytek
  45442100-8 Roboty malarskie
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  45233140-2 Roboty drogowe
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
  45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
  45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
  45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
  45314310-7 Układanie kabli
  45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
  45317000-2 Inne instalacje elektryczne
  45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
  45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
  45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
  45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  45331210-1 Instalowanie wentylacji
  45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, pok. 435

 • Termin składania ofert

  20 marca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  14:54

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 marca 2019  13:59

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 marca 2019  14:04

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 marca 2019  15:09