Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 lutego 2019  14:20

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Zakup wraz z dostawą mebli do siedziby Zamawiającego przy ul. Zamenhofa 2 w Łodzi (postępowanie z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części).

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/1/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny kod:
  39100000-3
  Dodatkowe kody:
  Część I
  39111100-4
  39112000-0
  Część II
  39121100-7
  39121200-8
  39130000-2
  39132100-7

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, parter, stanowisko - dziennik podawczy

 • Termin składania ofert

  8 marca 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  Pani Ewa Adamczyk, tel. 42 638 29 65
  Pani Elżbieta Kubiak, tel. 42 638 27 40
  adres e-mail: Zamowienia_Lodz1@zus.pl
  faks 42 637 52 91
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, piętro XI, pok. 1112B
  dnia 08.03.2019 r. o godz. 13:30.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 marca 2019  09:07

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  14:27

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 marca 2019  08:15